Nyereményjáték RÉGI

Nyereményjáték 12.07.-01.03.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.1 A Livia Shop rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) szervezett nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója („Adatkezelő”) az L & D Team Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 54 (”Szervező”).

1.2 Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (”Poszt”) teszi közzé.

1.2.1 A Játékos a bejegyzés kedvelésével és kommentben teljesíti a Posztban kiírt feladatot. A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, amennyiben helyesen válaszol a feltett kérdésre.

A válaszok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére a Szervező jogosult.

1.2.2 A Szervező által közzétett posztban a Szervező egy feladatot tesz közzé, melyet ennek a posztnak a kedvelésével és kommentálásával kell a Játékosnak teljesítenie, hogy részt vehessen a játékban.

A poszt szövege:

*** NYEREMÉNYJÁTÉK***

Játssz velünk és nyerd meg az egyik szuper Livia turmixgépet! ????
Miként tudsz részt venni a játékban?
1. Likeold ezt a bejegyzést! ????
2. Írd meg kommentben, melyik terméket szeretnéd megnyerni!
Játékszabályzat: https://bit.ly/367zr3T 
A játék időtartama: 2020. 12.07.- 01.03.
Sorsolás: 2020.01.03. 14:00 ????
Hajrá! ????

A játékban való részvételhez mindkét fenti feltételnek teljesülnie kell. Játékszabályzat: (link)

1.3 A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek és Házirend is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

1.4 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár az 1.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

 • a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott leírtak szerint teljesíti, továbbá
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím)– az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

1.5 A Játék időtartama alatt a Játékos kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

1.6 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.

1.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárnak.

1.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

1.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

1.10 A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint az L & D Team Kft dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

1.11 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Adatfeldolgozó okoztak.

1.12 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (V) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát sértik, (IX) sértik valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, (X) jogsértőek, (XI) vagy a Szervező egyéb okokból szabálytalannak minősít. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

 1. Játék időtartama

2.1 A Játék. 2020. december 07. 11:00-tól 2020. január 03. 14:00-ig tart.

 1. Nyertesek meghatározása

3.1 A Játék időtartama alatt a Pályázat beküldők között a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve, gépi sorsolással sorsol ki egy darab nyertest a Budapest Dohány utca 54. szám alatt 2020. január 3-án 14:00-kor. A Szervező az ajándék nyertesét a poszt alatti hozzászóláson keresztül értesíti.

 1. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

4.1 A Játék nyereménye: 1 (egy) darab hajvasaló vagy 1 (egy) darab hajnyíró szett, melyek a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra.

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

3.1 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes meghatározását követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti kommentben a Poszt alatt a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre a komment szekcióban), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő két (kettő) napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerülhet, és a Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelölhet ki.

3.2 A Nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Adatfeldolgozó terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

3.3 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Adatfeldolgozó semmilyen felelősség nem terheli.

3.4 A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Szervező mint adatkezelő és Adatfeldolgozó mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

5.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

5.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező.

Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban.

4.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1074 Dohány utca 54. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

4.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Adatfeldolgozótól nem követelheti.

5.3 Szervező kizárja a felelősségét a weboldalt, a Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.

5.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.5 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.6. Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

Budapest, 2020. 12.07.

Nyereményjáték 11.06.-11.30.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.1 A Livia Shop rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) szervezett nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója („Adatkezelő”) az L & D Team Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 54 (”Szervező”).

1.2 Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (”Poszt”) teszi közzé.

1.2.1 A Játékos a bejegyzés kedvelésével és kommentben teljesíti a Posztban kiírt feladatot. A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, amennyiben helyesen válaszol a feltett kérdésre.

A válaszok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére a Szervező jogosult.

1.2.2 A Szervező által közzétett posztban a Szervező egy feladatot tesz közzé, melyet ennek a posztnak a kedvelésével és kommentálásával kell a Játékosnak teljesítenie, hogy részt vehessen a játékban.

A poszt szövege:

***NYEREMÉNYJÁTÉK***

Játssz velünk és nyerj egy szuper konyhai vagy személyi mérleget! ????
Miként tudsz részt venni a játékban?
1. Likeold ezt a bejegyzést! ????
2. Írd meg kommentben, melyik terméket szeretnéd megnyerni!
Játékszabályzat: https://bit.ly/367zr3T 
A játék időtartama: 2020. 11.06.-11.30.
Sorsolás: 2020.12.01. 14:00 ????
Hajrá! ????

A játékban való részvételhez mindkét fenti feltételnek teljesülnie kell. Játékszabályzat: (link)

1.3 A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek és Házirend is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

1.4 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár az 1.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

 • a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott leírtak szerint teljesíti, továbbá
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím)– az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

1.5 A Játék időtartama alatt a Játékos kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

1.6 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.

1.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárnak.

1.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

1.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

1.10 A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint az L & D Team Kft dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

1.11 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Adatfeldolgozó okoztak.

1.12 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (V) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát sértik, (IX) sértik valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, (X) jogsértőek, (XI) vagy a Szervező egyéb okokból szabálytalannak minősít. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

 1. Játék időtartama

2.1 A Játék. 2020. november 06. 11:00-tól 2020.november 30. 23:59-ig tart.

 1. Nyertesek meghatározása

3.1 A Játék időtartama alatt a Pályázat beküldők között a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve, gépi sorsolással sorsol ki egy darab nyertest a Budapest Dohány utva 54. szám alatt 2020. december 1-én 14:00-kor. A Szervező az ajándék nyertesét a poszt alatti hozzászóláson keresztül értesíti.

 1. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

4.1 A Játék nyereménye: 1 (egy) darab hajvasaló vagy 1 (egy) darab hajnyíró szett, melyek a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra.

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

3.1 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes meghatározását követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti kommentben a Poszt alatt a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre a komment szekcióban), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő két (kettő) napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerülhet, és a Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelölhet ki.

3.2 A Nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Adatfeldolgozó terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

3.3 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Adatfeldolgozó semmilyen felelősség nem terheli.

3.4 A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Szervező mint adatkezelő és Adatfeldolgozó mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

5.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

5.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező.

Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban.

4.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1074 Dohány utca 54. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

4.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Adatfeldolgozótól nem követelheti.

5.3 Szervező kizárja a felelősségét a weboldalt, a Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.

5.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.5 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.6. Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

Budapest, 2020. 11.06.

Nyereményjáték 10.06.-10.31.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.1 A Livia Shop rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) szervezett nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója („Adatkezelő”) az L & D Team Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 54 (”Szervező”).

1.2 Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (”Poszt”) teszi közzé.

1.2.1 A Játékos a bejegyzés kedvelésével és kommentben teljesíti a Posztban kiírt feladatot. A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, amennyiben helyesen válaszol a feltett kérdésre.

A válaszok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére a Szervező jogosult.

1.2.2 A Szervező által közzétett posztban a Szervező egy feladatot tesz közzé, melyet ennek a posztnak a kedvelésével és kommentálásával kell a Játékosnak teljesítenie, hogy részt vehessen a játékban.

A poszt szövege:

***NYEREMÉNYJÁTÉK***

Játssz velünk és nyerj egy szuper hajvasalót vagy egy hajnyíró szettet! ????
Miként tudsz részt venni a játékban?
1. Likeold ezt a bejegyzést! ????
2. Írd meg kommentben, melyik terméket szeretnéd megnyerni, és hogy hány év cseregaranciát adunk rá!
Játékszabályzat: https://bit.ly/3d818N9
A játék időtartama: 2020. 10.06.-10.31.
Sorsolás: 2020.11.02. 14:00 ????
Hajrá! ????

A játékban való részvételhez mindkét fenti feltételnek teljesülnie kell. Játékszabályzat: (link)

1.3 A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek és Házirend is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

1.4 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár az 1.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

 • a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott leírtak szerint teljesíti, továbbá
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím)– az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

1.5 A Játék időtartama alatt a Játékos kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

1.6 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.

1.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárnak.

1.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

1.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

1.10 A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint az L & D Team Kft dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

1.11 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Adatfeldolgozó okoztak.

1.12 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (V) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát sértik, (IX) sértik valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, (X) jogsértőek, (XI) vagy a Szervező egyéb okokból szabálytalannak minősít. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

 1. Játék időtartama

2.1 A Játék. 2020. október 06. 17:00-tól 2020.október 31. 23:59-ig tart.

 1. Nyertesek meghatározása

3.1 A Játék időtartama alatt a Pályázat beküldők között a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve, gépi sorsolással sorsol ki egy darab nyertest a Budapest Dohány utva 54. szám alatt 2020. november 2-án 14:00-kor. A Szervező az ajándék nyertesét a poszt alatti hozzászóláson keresztül értesíti.

 1. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

4.1 A Játék nyereménye: 1 (egy) darab hajvasaló vagy 1 (egy) darab hajnyíró szett, melyek a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra.

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

3.1 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes meghatározását követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti kommentben a Poszt alatt a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre a komment szekcióban), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő két (kettő) napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerülhet, és a Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelölhet ki.

3.2 A Nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Adatfeldolgozó terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

3.3 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Adatfeldolgozó semmilyen felelősség nem terheli.

3.4 A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Szervező mint adatkezelő és Adatfeldolgozó mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

5.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

5.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező.

Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban.

4.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1074 Dohány utca 54. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

4.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Adatfeldolgozótól nem követelheti.

5.3 Szervező kizárja a felelősségét a weboldalt, aRajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.

5.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.5 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.6. Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

Budapest, 2020. 10.06.