Nyereményjáték szabályzat

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az L&D Team Kft., 1077 Budapest, Dohány utca 54. (továbbiakban: Szervező) LiviaShop labirintus nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék időtartama: 2021.szeptember 1. 10:00 – 2021.szeptember 14. 20:00

Sorsolás: 2021. szeptember 20. Líviashop Facebook oldala –online felületen való sorsolás.


 1. A játék folyamata

A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött vásárló részt vehet, aki a játék időtartama alatt:

A tippelés során, a nyereményjáték lezárásáig a hírlevelünkre feliratkozott minden személy részt vesz a nyereményjátékban, aki helyes választ adott meg. 


 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 2. pontban megjelölt módon, 2021.09.14. 20:00-ig csatlakozott a nyereményjátékhoz, valamint magyarországi tartózkodási-vagy lakóhellyel rendelkezik.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.•A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.•Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.•A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Nyeremények

Főnyeremény: Lívia turmixgép

Az a játékos aki helyesen leadta a tippjét, véletlenszerűen kisorsolása kerül, ezután e-mailben értesítünk a regisztráció során megadott elérhetőségen, a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről. A Játékos által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.


 1. Nyereménysorsolás nyertesének értesítése

A nyereményjáték sorsolása dokumentálásra kerül, melyet részben vagy egészben -a személyiségi jogok figyelembevételével –a játék szervezői közzé tehetnek.

A nyertessel e-mail formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertes válasz emailben nem reagál 2 napon belül, úgy a soron következő pótnyertesre száll a nyeremény.

A nyertes jogosult a nyeremény átvételére a nyereménysorsolást követő 30 napon belül.

 

 1. A nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel emailben egyeztetjük. A nyeremény átvételének feltétele lehet, hogy a nyertes személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Kizárás

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, illetve automatikusan kizárásra kerül, amennyiben:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játékidőtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Budapest, 2021.08.30.